TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế tổ hợp mày hàn- nắn dầm thép phục vụ các công trình
giao thông và xây dựng.
Tác giả luận văn : Phạm Xuân Phú Khóa: 2013B
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Nghệ
Nội dung tóm tắt:
a) Lý do chọn đề tài:
Hiện nay các dầm thép lớn được sử dụng nhiều trong các ngành giao thông
xây dựng, cùng với sự phát triển công nghệ hàn thì việc hàn ghép để chế tạo dầm cỡ lớn
sử dụng rộng rãi và phổ biến.
Các tính toán thiết kế trong nước còn hạn chế, khan hiếm do đó việc nghiên cứu
tính toán chế tạo máy là hết sức quan trọng.
b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
- Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu, thiết kế tổ
hợp máy hàn-nắn tiết diện chữ I với bản cánh đến 600mm và chiều cao đến 1500mm
- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng là tổ hợp máy hàn-nắn tiết diện dầm chữ I
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu nguyên nhân y ra cong nh cho dầm khi chế
tạo, nghiên cứu thông số công nghệ ảnh hưởng tới quá trình nắn, thiết kế hình động
máy, thiết kế chi tiết, nghiệm bền chi tiết máy, thiết kế máy nắn 3D
c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính :
Ni dung cnh ca luận văn bao gồm 04 chương sau:
Chương 1: Tổng quan
- Tìm hiểu về tổ hợp máy hàn-nắn dầm chữ I
- Phạm vi sử dụng của dầm chữ I cỡ lớn
- Giới thiệu một số thiết bị, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
Chương 2: s lý thuyết, nh toán
- Nguyên nhân gây cong vênh cho dầm sau khi được chế tạo bằng phương pháp hàn.
- sở thuyết của quá trình uốn: ứng suất, biến dạng, biến dạng đàn hồi sau khi
uốn...
- Áp dụng đưa ra hình tính toán điều kiện ăn phôi trong quá trình nắn trên máy
nắn liên tục.
Cơng 3: Mô phỏng số
- Sử dụng hình 2D để nghiên cứu ứng suất biến dạng trên mặt cắt ngang của
phôi khi chịu uốn, từ đó cho thấy ảnh hưởng của các thông số ng nghệ tới quá trình
biến dạng của dầm.
- Sử dụng hình 3D để phỏng công nghệ nắn dầm chữ I trên máy nắn liên tục,
từ đó tính toán được lực nắn và mômen xoắn cần thiết dẫn động trục nắn.
Cơng 4: Thiết kế máy
- Đưa ra nguyên lý hoạt động từ đó rút ra được cấu tạo của máy nắn.
- Từ các thông số công nghệ tính toán được chương 3 tiến hành tính toán thiết kế
chi tiết cho máy nắn từ đó xây dựng mô hình máy 3D trên phần mềm Catia.
- Giới thiệu một số công đọan chế tạo máy thực tế tại nhà máy.
d) Phương pháp nghiên cứu :
- Kết hợp giữ tính toán lý thuyết kết hợp với mô phng thực nghim.
e) Kết luận
T việc nghiên cu công nghệ sản sut thc tế, và cơ s lý thuyết nghiên cu đã đt được
các kết qu chính sau:
- Áp dụng đưa ra được mô hình và phương pháp tính toán điều kiện ăn phôi vào trục.
- Thiết lập tiến hành phỏng thành công bài toán uốn trên hình 2D 3D trên
phần mềm mô phỏng Abaqus.
- Từ các kết quả tính toán phỏng cho thấy sự thay đổi hình dạng; sự phân bố trường
ứng suất biến dạng, đối với cả mô hình 2D và 3D;
- Chỉ ra được nguyên lý hoạt động, từ đó đưa ra cấu tạo của tổ hợp máy gồm có 3 bộ phận
chính: máy hàn liên tục, máy nắn liên tục, hệ thống sàn con lăn giúp vận chuyển dầm.