1
TÓM TT LUN VĂN THẠC
 tài: Thiết kế bài ging tích hợp cho Module “Tiện cơ bản” tại trường Cao đẳng
ngh Cơ điện Luyn kim Thái Nguyên.
Tác gi luc Th Thanh H
ng dn: PGS.TS Nguyc Trung
T khóa (Keyword): Dy hc tích hp, dy hng tích hp
Ni dung tóm tt:
a) Lý do ch tài
o ngh, vic dy hc phc kt hp gia lý thuyt và thc hành
nhi hc không nhng hiu lý thuyt còn phi thc hành thành tho,
ng mc o. Tuy nhiên, vio ngh c ta hiu
phn th ng ngh ng không thc
pho lc khi bt tay vào công vic. Chính do cách h
chú trng ti vio tích hp thc hành song song vi thuy tài nghiên
cu qu ging dy bng vic thit k tt
bài ging tích hp. Nu thc hi tài giúp nâng cao cho ngh.
b) Mcu ca lung, phm vi nghiên cu.
Nghiên cu quá trình thit k bài ging tích hp y dng mt s bài ging
tích h ng ging dy cho sinh viên ngh Tin ti
ng Cao đẳng ngh điện Luyn kim Thái Nguyên nhm nâng cao chng
hc tp ngh Tin tng.
c) Tóm tng các ni ca tác gi
Ni dung chính ca lu
 lí lun và thc tin ca dy hc tích hp
u kin ti c thc hin ging dy
tích hp.
t k bài ging tích hp bài tp trc nghi
bn
o sát ý kin v bài ging tích hp
i ca lu
Trong mt khong thi gian ngng ti xây dng bài ging tích hp cho
“Tin bản” tng Cao đẳng ngh điện Luyn kim Thái Nguyên,
 c kt qu sau:
2
1. Xây d lý lun v o tích h
2. Nghiên cc trng thit k bài ging tích hp tng Cao
đẳng ngh điện Luyn kim Thái Nguyênc mt hn ch 
ng gii quyt.
3. Tin hành phân tích và xây dng bài ging tích hi
tng ngh n Luyn kim Thái Nguyên.
4. Xây dng bài tp trc nghim liên quan
d) u.
- Nghiên c
u l
lu
n: T
m hi
u, nghiên c
u c
c t
i li
u c
c v



t
i.
- Nghiên c
u th
c ti
u tra th
c tr
ng d
y v
h
c Module Tin
- u tra, kho sát: Phát phiu tra cho cán b, giáo viên, sinh viên
 ly ý kin.
- tng hp: Lp bng phân tích s lin ca
cán b và sinh viên tng v bài ging tích hp.
e) Kt lun
Dy hc tích hp v n thc hin rt nhiu rt lâu
ng dy ngh tt c các Khoa, các môn h thc hin
dy và hc tích hc hiu qu cao nht thì vic thit k bài ging
tích hp rt quan trng. Bài ging tích hc thit k lt
o hi hc, xóa b nhn
t chc thc hin cho GV, t t ng ging d
o ngh nói chung.
Tác gi o sát ly ý kin v tính cn thit kh ng các bài
ging tích ht k i vi GV tng, SV ti lp. Kt qu cho thy s ng
thun cao v tính cn thit kh ng các bài ging tích h
tác gi t v cc thc hin rng khp các
l s u chnh hi kh m
còn hn ch nên lung thiu sót cc b sung hoàn thin, tác
gi rt mong nhc s góp ý ca các thc gi  luc
hoàn ch