1
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
Đề tài: Kho sát động lc hc ô tô bng mô hình 1/4
Tác gi lun văn: Nguyn Minh Tú Khóa: 2010
Người hướng dn: PGS.TS. Võ Văn Hường
Ni dung tóm tt:
a. Lý do chn đề tài.
Ngày nay khi mà ôtô đã tr thành phương tin chính dùng để đi li và chuyên
tr hàng hoá nước ta thì vn đề an toàn và thun tin khi điu khin ca ô tô la rt
quan trng . Khi ô tô chuyn động nó s chu tác động c
a nhiu yếu t như người điu
khin , tác động ca ngoi cnh,các yếu t ngu nhiên xy ra trên đường. Người lái
xe có th thc hin các thao tác để điu khin xe như : ga để tăng tc xe , nhn phanh
để gim tc độ, và đánh vô lăng để quay vòng. Các yếu t ngoi cnh tác động lên xe
cũng khác nhau .Xe có th chy trên các đường vi các cung độ khác nhau . B
i vy
Tác gi đã chn đề tài “Kho sát động lc hc ô tô bng mô hình 1/4để nghiên cu
điu kin đường, phn x lái xe, cu trúc ca ô tô.
b. Mc đích nghiên cu ca lun văn, đối tượng, phm vi nghiên cu.
Nghiên cu động lc hc ôtô là tìm ra qui lut chuyn động ca ôtô t đó xác
định gii hn an toàn, tìm s tương thích gia lái xe và xe, m
rng kh năng điu
khin xe ca lái xe. Qu đạo chuyn động ca ô tô được xác đinh bi vn tc, gia tc,
qu đạo chuyn động. đồng thi qu đạo chuyn động ca nó đưc khái quát 3 trng
thái, Quay vòng đủ, Quay vòng thiếu, Quay vòng tha.
c. Tóm tt các ni dung chính và đóng góp mi
- Tóm tt các ni dung chính:
Chương 1. Đặt vn đề
Chương 2. Các mô hình
động lc hc trên ô
Chương 3. Mô hình động lc hc ô tô con
Chương 4, Mô phng động lc hc ca ôtô bng Simulink
Chương 5. Phân tích kết qu ca các phương án kho sát v động lc hc ca ôtô
2
- Đóng góp mi
Đề tài đã xây dng mt mô hình động lc hc tng quát có th mô t chuyn
động ca ô tô sát thc nhm xác định các trng thái chuyn động ca ô tô trong các
điu kin thc tế và nghiên cu các yếu t nh hưởng riêng r như:
Mô hình thng đứng : nghiên cu chuyn động ô tô.
Mô hình động lc hc dc : nghiên cu kh năng phanh và tăng tc c
a ô tô .
Khi nghiên cu động lc hc quay vòng thường người ta dùng mô hình mt dãy
hay mô hình 1/2 . Các mô hình này được xét bit lp . Vì vy nó ch t mt phn
thuc tính chuyn động ô tô . Do vy xây dng mt mô hình động lc hc tng quát
liên kết các mô hình động lc hc trên là vic làm rt cn thiết.
Đề tài đã kho sát mô hình động lc hc để nghiên cu tng quát động lc hc ô
tô và kho sát m
t s trường hp gm có: Trng thái khi xe phanh vi h s bám gia
lp và mt đường hai dãy khác nhau. Trng thái xe khi gi góc đánh lái và thay đổi
cường độ phanh. Trng thái xe khi gi cường độ phanh thay đổi góc đánh lái. Trng
thái xe khi phanh và và quay vòng tc độ khác nhau.Dùng phương pháp tách cu
trúc để nghiên cu và su dng phn mm MatLab & Simulink để xây dng mô hình
mô phng .
d. Phương pháp nghiên cu.
Phân tích kết cu, xây dng mô hình động lc hc không gian trên xe con, áp
dng phương pháp tách vt để xây dng h phương trình vi phân mô t dao động ca ô
tô, s dng chương trình Simulink và ng dng lp trình trong phn mm Matlab để
gii và kho sát dao động ca xe.
e. Kết lun
Vi s phát trin ca đin t – tin hc như ngày nay, vic s dng các phn
m
m mô phng để gii quyết bài toán dao động là vic làm hết sc có ý nghĩa và hiu
qu, cho phép chúng ta nghiên cu h dao động mt cách thun li và sâu hơn.
S dng phn mm Matlab để động lc hc không gian xe con cho phép ta
nghiên cu sâu và cho kết qu khá chính xác.
3
Kết qu đạt đưc ca lun văn có th đưc s dng để nghiên cu tiếp v động
lc hc ôtô là tìm ra qui lut chuyn động ca ôtô t đó xác định gii hn an toàn, tìm
s tương thích gia lái xe và xe, m rng kh năng điu khin xe ca lái xe. Qu đạo
chuyn động ca ô tô được xác đinh bi vn tc, gia t
c