1
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC
Đề tài: Lập trình gia công chi tiết thép hợp kim 40X có bề mặt phức tạp trên máy CNC
Tác giả luận văn: Đinh Ngọc Tú Khóa: 2011 - 2013
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Hoàng Văn Gợt
Người hướng dẫn 2: GS.TS. Trần Văn Địch
Nội dung tóm tắt:
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước nhằm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nghèo
nàn, chậm phát triển đã được Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện trong suốt hơn 20 năm
qua. Để thực hiện được mục tiêu “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất ớc” thì việc phát
triển khoa học công nghệ nói chung khoa học công nghệ trong khí nói riêng càng trở
nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, rất
nhiều doanh nghiệp trong nước đã trang bị nhiều loại máy, thiết bị sử dụng kỹ thuật CNC
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Các doanh nghiệp trong nước sử dụng máy CNC thì việc lập trình gia công do người lập
trình thực hiện. Chế độ công nghệ (v, s, t) được xác định bằng cách tra sổ tay công nghệ như
khi thực hiện gia công trên máy truyền thống hoặc bằng cách lấy theo kinh nghiệm.
Chính lẽ đó, chế độ công nghệ gia công trên máy chưa thể khẳng định hợp lý. Vì vậy
hiệu quả khai thác, sử dụng máy còn hạn chế.
Đề tài Lập trình gia công chi tiết thép hợp kim 40X bề mặt phức tạp trên máy
CNCđề tài nghiên cứu chế độ công nghệ như (v, s, t) khi gia công trên máy tiện CNC
cho một số loại vật liệu được hợp lý. Chính bởi lẽ đó đề tài đó nghiên cứu chế độ cắt tối ưu
cho một loại vật liệu cụ thể đó là: Nghiên cứu công nghệ xác định chế độ cắt hợp lý khi
gia công chi tiết trục thép 40X mặt trụ ngoài trên máy tiện CNC để đạt được chất lượng bề
mặt tốt, năng suất cao.
2
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Xuất phát từ đề tài nghiên cứu, luận văn gồm có 4 chương sau:
Chương 1. Tổng quan về công nghệ trên máy CNC;
Chương 2. Lập trình gia công trên máy CNC;
Chương 3. Giới thiệu máy CNC HASS;
Chương 4. Ứng dụng phần mềm MASTERCAM gia công chi tiết thép 40X bề mặt phức
tạp trên máy CNC HASS
3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là tìm hiểu sự ảnh hưởng của chế độ công nghệ như (v, s, t) đối
với quá trình cắt. Việc nghiên cứu được tiến hành với các điều kiện sau:
- Máy thực nghiệm: Máy tiện CNC, ký hiệu AC - 1840;
- Vật liệu gia công là thép 40X;
- Vật liệu làm dao là mảnh hợp kim cứng: DNMG 110408E-M
- Đối tượng gia công là mặt trụ ngoài.
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Dùng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm.
- Nghiên cứu lý thuyết để tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố chế độ cắt (v, s, t) với
độ nhám bề mặt gia công. Còn một số yếu tố khác như tuổi bền dụng cụ cắt, lực cắt coi như
nằm trong giới hạn cho phép.
- Thực nghiệm cắt thử để kiểm chứng sở thuyết về chế độ cắt với yếu tố độ cắt
của máy CNC.
- Thực nghiệm trên máy để xây dựng Các bài mẫu thực hành trên máy CNC HASS
Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu còn trao đổi với Giáo viên hướng dẫn các
Nhà khoa học chuyên ngành.
3
5. KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU
5.1. Kết luận: Qua quá trình nghiên cứu luận văn đã đạt được một số kết quả sau:
- Đã xây dựng được đồ thực nghiệm hệ thống thực nghiệm một cách khoa học
trên cơ sở ứng dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại đang được sử dụng ở nước ta;
- Đã phân tích, tổng hợp sở thuyết để làm lực cắt, tuổi bền dụng cụ được
nghiên cứu ở giới hạn cho phép;
- L ập trình , cắt gọt chi tiết thep hợp kim 40X trên máy CNC HASS;
- Đã tổng quát kiến thức về hàm mục tiêu đưa ra hàm mục tiêu thời gian gia
công nhỏ nhất cho quá trình cắt trên máy tiện CNC HASS.
5.2. Phƣơng hƣớng nghiên cứu tiếp theo
Năng suất gia công cũng như chất lượng sản phẩm sau gia công phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố. Vì vậy hướng nghiên cứu tiếp theo của luận văn là giải quyết một số vấn đề sau:
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố như: Vật liệu gia công, góc độ dao, độ
cứng vững của hệ thống công nghệ, phương pháp gia công đến quá trình cắt để đi đến tối ưu
hóa quá trình cắt gọt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bề mặt và giải các công thức toán
học biểu diễn mối quan hệ giữa chế độ cắt với lực cắt, tuổi bền dụng cụ.