MC LC
LI NÓI ĐẦU ........................................................... Error! Bookmark not defined.
DANH MC CÁC KÝ HIU VÀ CH VIT TT Error! Bookmark not defined.
DANH MC CÁC HÌNH V ................................................................................... 10
CHƯƠNG 1 ĐẶT VN ĐỀ .................................................................................... 13
1.1 Yêu cu thc tế ................................................................................................
13
1.2. Nghiên cu động lc hc ôtô ..........................................................................
13
CHƯƠNG 2 CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG LC HC TRÊN ÔTÔ .............................. 17
2.1 Mô hình 1/4 ......................................................................................................
17
2.2 Mô hình 1/2. .................................................................................................... 18
2.3 Mô hình không gian xe con ............................................................................. 1
9
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH ĐỘNG LC HC Ô TÔ CON ....................................... 20
3.1 Phương pháp lp h phương trình ................................................................... 20
3.2 Cu trúc ô tô. ................................................................................................... 21
Đặc đim cu trúc lp: ....................................................................................... 25
3.3 Xây dng mô hình ........................................................................................... 24
3.3.1 Thiết lp các phương trình động lc hc ca xe.Error! Bookmark not defined.5
3.3.2 . Mô hình h thng treo ............................................................................. 30
3.3.3 Mô hình 1/4. ........................................... Error! Bookmark not defined.6
3.3.4 Động lc hc bánh xe . ............................................................................ 40
3.4 Phương pháp gii ........................................................................................... 50
CHƯƠNG 4. MÔ PHNG ĐỘNG LC HC CA Ô TÔ BNG SIMULINK .. 51
4.1 Trình t thc hin quá trình mô phng. .......................................................... 51
4.2 Sơ đồ thut toán ca chương trình mô phng Simulink ................................. 52
4.3 Xây dng chương trình mô phng .................................................................. 53
4.3.1 Khi tính toán các thông s động hc ca xe .......................................... 55
4.3.2 Khi Ammon ............................................................................................ 56
4.3.3 Khi mô t động l
c hc bánh xe ............................................................ 57
4.3.4 Khi dao động xe .................................................................................... 58
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH KT QU CA CÁC PHƯƠNG ÁN KHO SÁT V
ĐỘNG LC HC CA Ô TÔ ................................................................................. 60
5.1 Kho sát trng thái ca xe khi va quay vòng va phanh vn tc khác nhau60
5.1.1. Đồ th mô t góc quay bánh xe và mômen phanh M ............................... 61
5.1.2 Các kết qu thu được ................................................................................ 62
5.2 Kho sát va phanh va đánh lái vi cá góc đánh lái khác nhau ................... 67
5.2.1 Đồ th mômen phanh và góc đánh lái ...................................................... 67
5.2.2 Các kết qu thu được ................................................................................ 69
5.3 Kho sát nh hưởng ca cường độ phanh khi xe quay vòng. ......................... 73
5.3.1 Đồ th góc đánh lái và momen phanh . .................................................... 73
5.3.2 Các kết qu thu được. ................................................................................ 75
KT LUN………………………………………………………………………..81
TÀI LIU THAM KHO …………………………………………………………82
PH LC…………………………………………………………………… 83