1
TÓM TT LUẬN VĂN THC S
Đề tài: Lp mô hình và thí nghiệm đng lc học xác đnh qu đo chuyn đng
ca ô
Tác gi luận văn: Vũ Quang ng Khóa 2013 B
Người ng dn: PGS.TS Võ Văn Hường
Ni dung m tt
a) do chn đi
Nghiên cứu đng lc hc chuyn đng ca ô tô bài toán cơ bản ca thuyết ô
nhm đánh giá cũng n xác đnh chất lượng chuyển đng ca ô . Ngoài vic
đm bo các yêu cu k thut ca các cm tng thành thì vic ci thin tính điu
khin ca ô đang được các nhà khoa hc rt quan m. Trong đó có vic xây dng
các ngân hàng d liu v ô tô và mt trong s đó là nn hàng dữ liu v qu đo
chuyn đng ca ô tô. Nếu n trước đây chúng ta vn xem xét qu đo chuyn
đng ca ô tô bng các hình thuyết vi nhiu gi thiết đ đơn gin cho phép
nh nên kết qu thu được ch mang tính cht tham kho
b) Mc đích nghn cứu, đi tượng và phm vi nghiên cu
Mc đích khi nghiên cứu đ tài là:
- Nghiên cu lp hình đng lc hc xác đnh qu đo chuyn đng ca ô;
- Nghiên cu xây dng quy trình thc nghim xác đnh qu đo chuyn đng ca
ô;
- Thu thp d liu và y dng các đường đc nh t đó rút ra các kết lun v
qu đo chuyn đng ca ô.
Đối tượng nghiên cu: hình thuyết, các cm biến và điu kin thc nghim
Phm vi nghiên cu: hình ô ½ và các cm biến thc nghim Kistler
c) Tóm tt ni dung chính
Qu đo chuyn đng lý thuyết ca ô được xác đnh bới pơng tnh tng qt
sau:
2
(xcos sin )
( sin cos )
X y dt
Y x y dt




Bng vic s dng mô hình thuyết và thc nghim, tác gi đã xây dựng được
mt s qu đo chuyn đng ca xe
Qu đạo chuyển động ca xe xác định theo
thí nghim khi đánh lái với bán nh R15m
Qu đạo chuyển động ca xe xác định theo
mô phỏng khi đánh lái với bán nh R15m
Qu đạo chuyển động ca xe xác định theo
thí nghim khi đánh lái hình sin
Qu đạo chuyển động ca xe xác định theo
mô phỏng khi đánh lái hình sin
d) Kết lun
Lun văn s dụng hai phương pp trên đ xác đnh qu đo chuyn đng trng
mt s trạng thái cơ bản như quay vòng qua góc đường và đánh lái đo chiu ln
tc. c kết qu ca luận văn đưa ra là phù hợp với điu kin thí nghim và kết qu
gia thí nghim và phng là gn với điều kin chuyển đng thc tế. Điều đó cho
thy vic xác định qu đạo chuyn động bng c hai phương pp đu có th áp
dụng cho các điu kin chuyn đng phc tp hơn.