1
LỜI CAM ĐOAN
 liu và kt qu nêu trong Lun thân Tôi thc
hii s ng dn ca thy giáo PGS.TS. NGUYN HUY NINH. Ngoài các
phn tài liu tham khc lit nêu rõ trong Lu liu kt
qu thc nghim trung thc ai công b trong bt k mt công
trình nào khác.
Hà nội, Ngày......tháng........năm 2015
i thc hin
Nguyn Viết Thanh
2
LỜI CẢM ƠN
















Hà nội, ngày .... tháng ....năm 2015
i thc hin
Nguyễn Viết Thanh
3
MỤC LỤC
L ........................................................................................................ 1
 .............................................................................................................. 2
 .......................................................................................................... 9
 ................................. 11
1.1. GIA CÔNG   PHÁP TIA   (EDM) ...................... 11
1.1.1  ..................................................... 11
1.1.1.1  .......................................................... 11
1.1.1. ................................... 12
1.1. .......................................................................... 12
1.1. ..................................... 14
1.1. ................ 14
1.2.  PHÁP GIA CÔNG XUNG  ................................................... 15
1.2.1.Nguyên lý gia công tia la in ................................................................. 15
1.2.2.Bn cht vt lý ca quá trình n mòn tia la in ..................................... 16
1.2.3.Thit bgia ng ........................................................................................ 19
1.2.4 ..................................................................... 19
1.2.5  .......................................................................... 21
1.3.     KHI GIA CÔNG TIA   ......................... 23
1. ....................................................................... 23
 ....................................... 25
1.4 CÁC   CÔNG     QUÁ TRÌNH GIA CÔNG
XUNG  ........................................................................................................... 27
1. .............................. 27
1................... 28
1. ........................ 46
1. ................................... 48
 N ....................................... 53
4
2.1.G N. ................................................. 53
2.2.GH TINH. ................................ 53
2.3. HÌNH. ................................................................ 56
2.4. G  ....................................... 57
2.4 .......................... 57
2.4. .................................................... 58
2.5. GNH THEO CONTOUR () .............................. 60
2.5.tour ............................... 60
2. 5. ..................................................................... 61
2.5. ....................................................................... 62
2.5.6  ...................................... 65
2.6. P( GIA CÔNG THEO CONTOUR) .................... 68
Ch-¬ng III : c«ng nghÖ gia c«ng xung ®Þnh h×nh trªn ..................................................
m¸y Fo 550s ................................................................................................................ 75
 nh hình trên máy FO550S. ............... 75
3.2. . ......................................................................................................... 75
3.3. NG DNG CA GIA CÔNG BNH HÌNH. ................. 77
3.3.1. Gia công b mt có din tích l sâu nh. ............................... 77
 ................................................................................................ 78
3.3.3. Gia công micro ......................................................................................... 78
 ..................................................................................................... 78
 ........................................... 79
33.6. Gia  ............................................................................. 79
3.3.7. Khoan........................................................................................................ 79
3.3.8. ..................................................................... 79
3.4.V: T ................ 87

GIA CÔNG KHUÔN. ................................................................................................. 96
4.1.    ................................ 96
5
4.96
4.-CNC: 96
 .......................... 97
4.2.  TRONG THIÔN . .................. 98
 ... 98
4. ....................... 106
 ................................................................................................ 120
6
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNC (Computer Numerical Control) 
CAE (Computer Aided Engineering) 
CAD (Computer Aided Design) 
CAM (Computer Aided Manufacturing) 
RP (rapid prototyping) 
EDM(Electric Discharge Machining)- 
7
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
Hình 1.1.Gia công Milling EDM .............................................................................. 12
Hình 1.2. Nguyên lý gia công tia ln ............................................................... 15
Hình 1.3.   .................................................................... 17
Hình 1.4.   ............................................................ 17
Hình 1.5.   .............................................................................................. 18
  .......................................... 19
Hình 1.7.  ................................... 19
Hình 1.8 ............................... 23
Hình 1.9  .................................................. 24
Hình 1.10. 
w
và t
i
....................................................................... 30
Hình 1.11.  và t
i
.................. 30
Hình 1.12. 
max
t
i
................................................................... 31
Hình 1.13. 
i
và t
0
............................................................................ 31
Hình 1.14...................................................................................... 32
Hình 1.15. 
p
............................................................. 34
Hình 1.16.  .................................................................. 35
Hình 1.17. h vùng gia công F ............................................. 35
Hình 1.18.  ............................................................................. 44
Hình 1.19.  ................................................................................... 44
Hình 1.20. 
i
&C ........................................................................... 47
 .......................................... 48
Hình 1.22  ............................................................................. 49
Hình 1.22.  ............................................................... 50
Hình 1.23.  ..................................................................... 50
Hình 2.1.Chuyng hành tinh gia công khuôn.................................................... 54
Hình 2.2.Các kiu khác nhau ca chuyng hành tinh ....................................... 55
 lch tâm Sai s ...................................... Error! Bookmark not defined.
Hình 2.4 ................... 58
Hình:2.5.  ............................................................................. 58
Hình 2.6 .................................................................... 60
Hình 2.7 ........................................... 61
Hình 2.8 ............................ 62
Hình 2.9 ........................... 63
Hình 2.10
f
............ 64
8
Hình 2.11
S
f
(gia công rãnh) .................................................................................................... 64
Hình 2.12 .............................. 66
Hình 2.13 ......................... 67
Hình 2.14 .................................................. 67
Hình 2.15 ......................... 70
 . 72
Hình 2.18  ......... 72
 ..................................................................... 73
Hình 3.1: Gia công b mt có u nh ................................................................ 77
Hình 3.3: Gia công micro ........................................................................................ 78
 .................................................................................................... 78
 ....................................................................... 79
 ....................................................................... 80
 ....................................................................... 81
 .................................................................................. 83
 ............................................................ 99
 ............................................................................... 100
 ............................................................................ 102
Hình:  ............................................. 105
 Create Project .......................................................... 106
DANH MỤC CÁC BẢNG
 ............................................................................ 86
 ................................................................. 75
9
PHẦN MỞ ĐẦU
1 . Lý do chọn đề tài


 



c tip li dn tin
n(gi tn hoc gia công tia ln) xy ra
nhi ng cao làm nóng chy vt liu gia công. Hin nay chia thành
2 lon cnh hình, nguyên lý gia
công cng nhau, s khác bit công c s dng khác
nhau.
n li dn cc thành hình(công c) gia công vt liu, vt liu
s b gia công thành hình dáng âm bn ca sn ph gii quy
mà máy móc truyn thc v trí gia công yêu cu.
a công  

  
 , góp





xác gia công cao.
10

“Nghiên cứu ứng dụng máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S để gia công khuôn
cho sản phẩm có bề mặt phức tạp”
2. Mục đích nghiên cứu của luân văn, đối tƣơng, phạm vi nghiên cứu.
- .

a.
- 
 (
3. Tóm tắt nội dung thực hiện và đóng góp mới của tác giả
Ni dung nghiên cu gm:
-  
-   
.
- 
.

-  


 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- .
- á trình gia công trên máy CNC FO550S
11
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN


.



 
 





    

1.1. GIA CÔNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP TIA LỬA ĐIỆN (EDM)
1.1.1 Các phương pháp gia công tia lửa điện
Ngày nay, t





1.1.1.1 Phương pháp gia công xung điện.



thông ...