TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
Đềtài: Xác định chế độ ct ti ưu khi gia công thép hp kim trên máy phay CNC
Tác gi lun văn: Nguyn Văn Quê: 2011B
Người hướng dn: TS. Nguyn Trng Hiếu
Ni dung tóm tt:
a. Lý do chn đề tài
Do các điu kin trong công ngh gia công ct gt kim loi luôn thay đổi theo
hướng tích cc nên các mô hình ca quá trình ct gt kim loi, các thông s chế
độ ct
được thu thp t nhng năm 1970 trong các tài liu kinh đin không còn phù hp. Vic
mô hình hóa quá trình tham gia ct gt trong các điu kin công ngh mi đã, đang và s
phi tiếp tc nghiên cu. Cng vi vic đánh giá mc độ nh hưởng ca các yếu t đầu
vào vi yếu t đầu ra khi yếu t đầu ra thc hin đo nhi
u ln cho độ tin cy tt hơn khi
tính toán bng giá tr trung bình khi phân tích phương sai. Vic phân tích kết quđánh
giá mc độ nh hưởng ca các yếu t đến đầu ra và trên cơ s đó quyết định nên điu
khin yếu t nào để có hiu qu cao nht. chính vì vy tác gi đã chn đề tài Xác định chế
độ ct ti ưu khi gia công thép hp kim trên máy phay CNC.
b.
Mc đích nghiên cu ca lun văn, đối tượng, phm vi nghiên cu
Mc dích ca đề tài.
Thiết lp các điu kin biên, min gii hn để xây dng và gii bài toán xác định
chế độ ct ti ưu khi phay, góp phn năng cao hiu qu gia công.
Mt khác, thông qua các mô hình đại lượng đặc trưng chúng ta có th tìm được tín
hiu phù hp phc v cho điu khi
n thích nghi trong quá trình phay, cho phép rút ngn
được thi gian gia công, đảm bo máy làm vic an toàn, nâng cao độ chính xác ca chi
tiết gia công và kéo dài tui bn ca dao, đông thi góp phn vào vic thc hin t động
hóa quá trình sn xut.
Đối tượng nghiên cu.
Mô hình hóa quá trình ct khi phay trên máy CNC trong điu kin gia công c th
ca phòng thí nghim CNC vin cơ khí đại Hc Bách Khoa Hà Ni.
Các đối yếu t nh hưởng đến cht lượng b mt ca chi tiết thép hp kim S355J0 khi gia
công bng máy phay CNC.
Phm vi nghiên cu
Tác nhân chính nh hưởng đến cht lượng b mt: Có nhiu tác nhân nh hưởng
đến cht lượng b mt, nhưng ta ch xét riêng 3 yếu t đó là
Vn tc ct: v (mm/phút)
Lượng tiến dao răng: S: (mm/răng)
Chiu dày ct: t (mm)
c. Tóm t
t cô đọng ni dung chính và đóng góp ca tác gi
Lun văn đã thc hin vic mô hình hóa quá trình ct khí phay, phân tích đánh giá các
yếu t nh hưởng đến cht lượng b mt chi tiết.
S dng phương pháp Taguchi trong
vic đánh giá mc độ nh hưởng ca các yếu t đầu vào vi yếu t đầu ra khi yếu t đầu
ra thc hin đo nhiu ln cho độ tin cy tt hơn khi tính toán bng giá tr trung bình khi
phân tích phương sai. Vic phân tích kết quđánh giá mc độ nh hưởng ca các yếu
t đến đầu ra và trên cơ s đó quyế
t định nên điu khin yếu t nào để có hiu qu cao
nht
.
Đóng góp ca đề tài
V mt lý thuyết
Xây dng được phương trình biu din mi quan h gia các đại lượng đặc trưng
như : Lc ct, độ nhám b mt, lượng mòn dao vi các thông s chế độ như : Vn tc ct,
lượng chy dao, chiu sâu ct và vi thi gian gia công dưới dng các biu thc toán hc.
Thông qua các mô hình này cho phép xây dng min giói hn c
a các thông s công ngh
ng vói tng điu kin gia công c th ti thi đim bt k ca quá trình sn xut, đây
chính là nhim v chính trong vic nghiên cu ti ưu hóa chế độ ct nhm nâng cao hiu
qu ca quá trình gia công. Xây dng được phương pháp xác định tui bn dao phay đồng
thi bng nhiu ch tiêu. Trong điu kin gia công c th ta có th la chn được giá tr
tui bn hp lý, góp phn tn dng hết kh năng ct ca dng c, tiết kim chi phí.
Xây dng phương pháp nghiên cu thc nghim vi h thng thí nghim và phương pháp
x lý s liu hin đại, chính xác và tin cy trên cơ s s d
ng tin hc như mt công c
hu hiu khi nghiên cu. phương pháp nghiên cu này có th dược ng dng cho công
tác đào to và nghiên cu khoa hc.
V thc tin :
Vic s dng các thut toán, phn mm tính toán xác định chế độ ct ti ưu cho
phép xây dng cơ s d liu chế đọ ct kèm theo các máy CNC mi sn xut cũng như
các máy CNC (được nh
p ngoi) đang s dng trong các diu kin ca thc tế sn xut
hin ti nhm góp phn vào vic t động hóa khâu chun b sn xut.
Tìm được các tín hiu điu khin thích nghi khi phay trên máy phay CNC nhm
đảm bo quá trình gia công an toàn, tn dng hết công sut ct gt ca h thng thiết b
đảm bo được độ chính xác gia công yêu cu.
d. Phương pháp nghiên c
u
Phương pháp nghiên cu là nghiên cu kết hp gia lý thuyết và thc nghim.
trước hết cn thu thp phân tích, đánh giá v lý thuyết nh hưởng ca các thông s đầu
vào đến các thông s đầu ra trong điu kin sn xut c th sau đó s dng phương pháp
S dng phương pháp ti ưu hóa Taguchi ri dùng thc nghim kim chng.
Nghiên cu bng th
c nghim da trên cơ s lý thuyết quy hoch thc nghim
Xây dng h thng thí nghim n định có s dng các thiết b đo hin đại kết ni vi h
thng máy tính để có th t động hóa quá trình thu thp và lưu tr các kết qu đó to điu
kin cho quá trình x lý s liu bng các phn tin ích nhm đạt
được độ chính xác và độ
tin cy cao.
Các kết qu nghiên cu được áp dng cho thc tế sn xut qua đó đánh giá được
hiu qu ca vn đề nghiên cu.
Kết lun
Lun văn đã thc hin vic mô hình hóa quá trình ct khí phay, phân tích đánh giá
các yếu t nh hưởng đến cht lượng b mt chi tiết. S dng phương pháp Taguchi
trong vic đánh giá mc độ nh hưởng ca các yếu t đầu vào vi yếu t đầu ra khi
yếu t đầu ra thc hin đo nhiu ln cho độ tin cy tt h
ơn khi tính toán bng giá tr
trung bình khi phân tích phương sai. Vic phân tích kết quđánh giá mc độ nh
hưởng ca các yếu t đến đầu ra và trên cơ s đó quyết định nên điu khin yếu t
nào để có hiu qu cao nht. Đó là cơ s để điu chnh các thông s công ngh trong
sn xut thc tế nhm đạt được cht lượng b mt cao nht.