TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S để gia công
khuôn cho sản phẩm có bề mặt phức tạp”
Tác giả luận văn : Nguyễn Viết Thanh Khóa : CH2013B
Người hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Huy Ninh
Nội dung tóm tắt :
a) Lý do chọn đề tài
- Gia công xung điện là phương pháp gia công trực tiếp li dụng năng lượng điện tiến
hành phóng điện(gi tắt là gia công phóng điện hoc gia công tia lửa điện) xy ra nhit
độ cao, năng lượng cao làm nóng chy vt liu gia công. Hin nay chia thành 2 loi: gia
công xung điện cắt dây và gia công xung điênh định hình, nguyên lý gia công ca hai
phương pháp này giống nhau, s khác bit là công c s dng khác nhau.
Ở Việt Nam, gia công xung điện chưa có vị trí xứng đáng trong đào tạo và trong thực tiễn
sản xuất. thế rất ít công trình nghiên cứu về gia công tia lửa điện. Việc sử dụng gia
công tia lửa điện trong thực tế sản xuất còn hạn chế. vậy việc nghiên cứu sâu sắc
ứng dụng hiệu quả quá trình gia công tia lửa điện, góp phần nâng cao chất lượng các sản
phẩm cơ khí là một vấn đề rất cấp thiết hiện nay ở nước ta.
- Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của các trung tâm gia công vào chương trình đào tạo
Đai học, Sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khai thác trong quá
trình sản xuất và gia công các sản phẩm có độ phức tạp và độ chính xác gia công cao.
b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu khai thác sử dụng máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S, ứng dụng để
gia công lòng khuôn cho máy ép phun nhựa.
- Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S (lý thuyêt và thực nghiệm).
c) Tóm tắt nội dung thực hiện và đóng góp mới của tác giả
Ni dung nghiên cu gm:
- Nghiên cứu bản chất của quá trình gia công tia lửa điện.
- Biên tập tài liệu về máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S dùng trong học tập,nghiên
cứu và ứng dụng.
- Thiết kế khuôn ép phun cho sản phẩm nhựa. Lập chương trình gia công bề mặt lòng
khuôn. Gia công sản phẩm mẫu trên máy gia công tia lửa điện CNC FO 550S.
d) Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về gia công tia lửa điện.
- Nghiên cứu và thực nghiệm quá trình gia công trên máy CNC FO550S
e) Kết luận
- Gia công tia lửa điện một quá trình phức tạp với lớn các thông số ảnh hưởng chỉ
tiêu đánh giá. Phương pháp nghiên cứu thuyết kết hợp với thực nghiệm được trình bày
trong luận văn không chỉ phù hợp với đối tượng nghiên cứu của đề tài còn thể sử
dụng khi nghiên cứu nhiều loại máy gia công tia lửa điện với các điều kiện gia công khác
nhau.