Tóm tắt luận văn thạc sỹ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng ma sát của cặp ma sát phanh xe
máy.
Tác giả luận văn : Nguyễn Văn Huấn Khóa : CH2013B
Người hướng dẫn : PGS.TS Phạm Văn Hùng
Nội dung tóm tắt :
a) do chọn đề tài
Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ma sát và mòn của cặp má phanh xe
máy sẽ giúp chúng ta cải thiện được tuổi thọ, chất lượng của cặp má phanh xe máy
cũng như sự an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông. Vì vậy đề tài “ Nghiên
cứu thực nghiệm tính năng ma sát cặp ma sát phanh xe máymang tính
cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
b) Mục đích nghiên cứu của luận n, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Mc đích nghn cu
Mc đích của đềi (các kết qu cần đạt đưc): Nghiên cứu ảnhng ca một số
thông số bn tới ma t cp mat má phanh trong điều kiện phòng thí nghiệm,y
dng đưc các đồ th th hin đưc s biến đi ca ma sát trong điu kin thí nghim.
Đối tượng phạm vi nghiên cứu
Đi tưng nghn cu ca tính năng ma sát của cặp mat má phanh xe máy là cặp
má phanh xe máy ca c hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, dung tích xilanh t 100cc trở
lên là c loại xe sử dng khá phbiến nưc ta.
c) Tóm tắt đọng các nội dung chính đóng góp mới của tác giả
- Tìm hiu về vt liệu composite m má phanh xe máy.
-Tổng quan về ma sát, mòn của vật liệu má phanh.
- Nghiên cứu ma sát mòn vật liệu má phanh trên xe máy, sơ đồ thực nghiệm đo tính
năng ma sát và thiết bị khảo sát lực ma sát cặp má phanh đĩa xe máy.
- Xây dựng đường cong ma sát thực nghiệm.
d) Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu
thuyết dựa trên sự phân tích và tổng hợp các kết quả thí nghiệm.
Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành với hệ thống thiết bị thực nghiệm được
thiết kế gần giống với điều kiện làm việc của cặp ma sát phanh xe máy nhằm
kiểm chứng các mô hình thuyết, tìm ra mối quan hhoặc đối chiếu, kiểm chúng
với các kết quả nghiên cứu đã có.
e) Kếtluận
Luận văn đã trình bày tổng quan vvật liệu composite vật liệu các cặp ma
sát phanh xe máy đúng như thuyết ma sát mòn vật liệu, từ đó cho thấy việc
lựa chon cặp vật liệu thiết kế hình dạng của cặp ma sát má phanh xe máy cần
phải phù hợp với điều kiện sử dụng,dung tích xilanh, điu kin khí hu.
Lun văn tng hợp nghiên cu về cơ cu của hthống phanh và t chức thực nghim
kho sát h s ma sát thông qua thiết b đo.
- Thông qua các kết quả thực nghiệm cho thấy hệ số ma sát của các hãng xe khác
nhau đều nằm trong phạm vi từ 0,35 đến 0,65.
- Trong các cặp ma sát khảo sát thì mẫu số 1hệ số ma sát cao nhất, điều đó cho
thấy công nghệ và vật liệu làm má phanh của hãng xe Yamaha ưu việt nhất.