BN TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
- Đề tài: Kho sát động lc hc phanh ô tô khi quay vòng bng mô
hình mt dãy phi tuyến
- Tác gi: Giang Văn Tiến, MSHV: CA120159
- Chuyên ngành: K thut Cơ khí động lc
- Người hướng dn: PGS-TS Lưu Văn Tun
- Đơn v: B môn Ô tô và xe chuyên dng, Vin Cơ khí Động lc,
Trường ĐH Bách Khoa Hà Ni
a)
Lý do chn đề tài
Quá trình phanh ôtô là quá trình tính t khi người lái phát hin thy
chướng ngi vt và quyết định đạp phanh đến khi tc xe gim xung mt giá tr
xác định theo yêu cu ca người lái. Ngoài nhng tác động ca người lái thì các
yếu khách quan t ngoi cnh …ri các yếu t bt ng tt c s nh hưởng rt
ln đến an toàn khi xe lưu thông. Phanh là quá trình nh hưởng nhi
u nht đến
s an toàn.
b) Mc đích nghiên cu ca lun văn, đối tượng, phm vi nghiên cu.
Khi mà s lượng ô tô lưu thông trên đường tăng cũng kéo theo các vn đề v tai
nn giao thông do ô tô có th gây ra. Trước nhu cu thc tế trên, đề tài đã được
chn nghiên cu là “Kho sát động lc hc phanh ô tô khi quay vòng bng mô
hình mt dãy phi tuyến” để mô phng các quá trình phanh trên đưng vòng ca
ô tô trong thc tế
và ly ra các thông s v động lc hc ô tô.
c) Ni dung chính
Lun văn được trình bày các vn đề sau:
(i) Tng quan v động lc hc ô tô;
(ii) Lý thuyết mô hình động lc hc và phanh hiu qu;
(iii) Lp mô hình mt dãy phi tuyến và kho sát động lc hc phanh ô tô
khi quay vòng.
d) Phương pháp nghiên cu.
Nghiên cu lý thuyết kết hp vi thc tin.
e) Kết lun
Các kết qu kho sát cho thy rng, trong điu kin khi phanh kết hp vi
đánh lái vi các quy lut khác nhau. Mà trong điu kin bánh xe không b trượt
hoàn toàn, thì qu đạo và các thông s động lc hc ca xe vn đảm bo kh
năng theo yêu cu.