TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài: Nghiên cứu y dựng mô hình động lực học ô tô con có thanh ổn định tích cực.
Tác giả luận văn: Nguyễn Tuấn Anh.
Khóa: 2018A.
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thăng Bình.
Từ khóa (Keyword): Active stabilizer bar, roll angle, roll vehicle, dynamic vehicle.
Nội dung tóm tắt:
a. Lý do chọn đề tài
Mất ổn định ngang thân xe một trong những hiện tượng ng nguy hiểm
khả năng gây mất an toàn cho người cũng như hàng hóa trên xe. Tác giả lựa chọn
đề tài với mục đích nghiên cứu và tìm ra các giải pháp hạn chế hiện tượng mất ổn định
ngang khi xe quay vòng với tốc độ cao.
b. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: khảo sát hiện tượng lật ngang của xe khi quay vòng.
- Đối tượng: xe ô tô con.
- Phạm vi nghiên cứu: xe quay vòng với vận tốc ổn định.
c. Tóm tắt các nội dung và đóng góp mới của tác giả
Nội dung chính của đề tài tập trung vào việc xây dựng khảo sát hình động
lực học của ô tô khi quay vòng và được thể hiện thông qua 4 chương của luận văn.
Chương 1: Phân tích các nguyên nhân cũng như đề xuất giải pháp để hạn chế hiện
tượng lật ngang của ô đồng thời trình y về tình hình nghiên cứu trong ngoài
nước về vấn đề này.
Chương 2: Xây dựng mô hình động lực học của ô tô khi quay vòng.
Chương 3: Khảo sát trạng thái dao động của xe ở các trường hợp thay đổi vận tốc,
góc đánh lái, chiều cao trọng tâm.
Chương 4: Đề xuất quy luật khảo sát trạng thái dao động của xe trang bị
thanh tích cực.
So với các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào mô hình một vết kết hợp
với 1/2 ngang, đề tài đã xây dựng mô hình không gian của toàn xe đồng thời xác định
được mối quan hệ giữa moment xoắn của thanh ổn định và góc nghiêng ngang thân xe.
Ngoài ra, luận văn ng sử dụng thêm phần mềm Carsim để kiểm chứng các kết quả
thu được từ hình đã xác lập (khảo sát bằng Simulink) đề xuất quy luật điều khiển
thanh ổn định tích cực.
d. Phương pháp nghiên cứu
Do gii hn v mt thời gian và điều kiện nên đề tài ch tp trung vào vic nghiên
cu lý thuyết mô hình động lc hc của xe. Đ tài áp dng phương pháp tách cấu trúc
ca vt, y dng hình động lc hc không gian ca ô ng dng phn mm
Matlab Simulink để khảo sát dao động trong những điều kiện đã xác định. Thêm o
đó để minh chng cho kết quả, đề tài kết hp s dng phn mềm Carsim để kho sát
xe con trong điều kiện tương đương đ so sánh kết qu với nhau và đưa ra kết lun
cũng như các giải pháp đ nâng cao tính năng ổn định của xe khi đi trên đường vòng.
e. Kết luận
Đề tài với nội dung “Nghiên cứu xây dựng mô hình động lực học ô tô con có thanh
ổn định tích cực” đã thực hiện phân tích, đánh giá và làm rõ các nguyên nhân cũng như
những thông số ảnh hưởng đến tính năng ổn định của xe. Đồng thời tác giả cũng đã y
dựng hệ phương trình vi phân tả chuyển động của xe tiến nh khảo sát bằng
phần mềm Matlab Simulink các trường hợp điều kiện chuyển động khác nhau.
Các kết quả của việc khảo sát bằng phần mềm trên được so sánh với kết quả khảo sát từ
phần mềm Carsim để có thể đánh giá được độ chính xác của kết quả nghiên cứu. Kết
quả của đề tài cho thấy khi xe trang bị thanh ổn định, góc nghiêng ngang thân xe đã
giảm đi rõ rệt.
Mô hình động lực học mô tả chuyển động của xe mà tác giả đề xuất có thể áp dụng
trên nhiều loại xe khác nhau nhằm xác định tính năng ổn định của xe khi chuyển động.
Tuy nhiên, đề tài mới chỉ dừng ở việc nêu lên quy luật điều khiển thanh tích cực và tiến
hành khảo sát theo quy luật đó chứ chưa đi sâu vào phương pháp điều khiển tối ưu
cũng chưa được kiểm chứng trên thực tế. Nội dung của đề tài sẽ là tiền đề để hướng tới
các nghiên cứu chuyên sâu sau này.