tãm t¾t
Ngµy nay, nÒn c«ng nghiÖp «t« cña ViÖt Nam ®ang trªn ®µ t¨ng trëng
m¹nh, tèc ®é «t« ®îc n©ng cao. Trong khi ®ã ®iÒu kiÖn ®êng ®îc c¶i
thiÖn rÊt nhiÒu, lµm cho thêi gian lu th«ng ®îc rót ng¾n l¹i, mang l¹i nhiÒu
lîi Ých mÆt kinh nhng lµm gia t¨ng tai n¹n giao th«ng. §Ó i thiÖn
vÊn ®Ò tai n¹n giao th«ng th× viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò quü ®¹o chuyÓn ®éng
cña «t« lµ rÊt cÇn thiÕt. Nã lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña c¸c lo¹i «t« khi
nhËp vµo ViÖt Nam, khai th¸c c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn cã, ®ång thêi ®Ó
®¸nh gi¸ chÊt lîng cña c¸c lo¹i «t« khi i tiÕn, l¾p r¸p, ho¸n c¶i môc ®Ých sö
dông vµ n©ng cao an toµn trong chuyÓn ®éng, gãp phÇn ®Èy nhanh nÒn kinh
cña níc nhµ vµ thùc hiÖn c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ an toµn giao th«ng.
XuÊt ph¸t c¸c yªu cÇu thùc tÕ, t¸c gi¶ ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu
cña m×nh liªn quan ®Õn quü ®¹o chuyÓn ®éng cña «t«, víi mong muèn ®ãng
gãp mét phÇn c«ng søc cña m×nh vµo vÊn ®Ò an toan giao th«ng còng nh
®îc kiÕn thøc tÝnh ®iÒu khiÓn quü ®¹o chuyÓn ®éng cña «t« phôc
c«ng viÖc cña m×nh sau nµy.
LuËn v¨n ®· thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu lµ:
- Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tÝnh chÊt quay vßng cña xe «t«
- X©y dùng h×nh dao ®éng vËt lý cña «t« trªn ba mÆt ph¼ng kh¸c nhau. Tõ
®ã x¸c ®Þnh ®îc ph¬ng tr×nh to¸n häc tr¹ng th¸i dao ®éng tæng qu¸t
cña «t«, x¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc ®êng t¸c dông lªn b¸nh xe vµ x¸c ®Þnh
sè b¸m cña b¸nh xe víi ®êng
- Kh¶o s¸t ¶nh hëng cña ph©n m«men phanh trªn c¸c lo¹i ®êng kh¸c
nhau
- Kh¶o s¸t ®Æc tÝnh quay vßng cña xe trªn ®êng kh« vµ ®êng ít khi vËn tèc
kh«ng ®æi
khãa: quü ®¹o chuyÓn ®éng, ®Æc tÝnh quay vßng, h×nh dao ®éng, ph¶n
lùc ®êng, hÖ sè b¸m ®êng.