TÓM TẮT LUẬN VĂN
1. Tên đ tài
Các gii pháp phát trin ngun nhân lc cho Qu Dch v vin thông công
ích Vit Nam giai đon 2009 -2015.
2. Mc tiêu ca đ tài
Mc đích nghiên cu ca đ tài phân tích và đánh giá thc trng qun tr
ngun nhân lc ti Qu Dch v Vin thông công ích Vit Nam t khi thành lp cho
đến thi đim hin nay. Trên cơ s thuyết và thc trng trên đ xut các gii pháp
nhm phát trin ngun nhân lc cho Qu Dch v Vin thông công ích Vit Nam
giai đon 2009 2015.
3. Ni dung ca đ tài: Gm 3 chương
Chương 1: Mt s vn đ lý lun v qun tr ngun nhân lc. Chương này tp
trung vào các khái nim, s lý lun v qun tr ngun nhân lc, bao gm: khái
nim v qun tr ngun nhân lc, tm quan trng ca công tác qun tr ngun nhân
lc, các ni dung cơ bn ca công tác qun tr ngun nhân lc.
Chương 2: Thc trng công tác Qun tr ngun nhân lc ca Qu Dch v vin
thông công ích Vit Nam. Ni dung ca chương tp trung phn ánh thc trng
ngun nhân lc và công tác Qun tr ngun nhân lc ca Qu Dch v vin thông
công ích Vit Nam. Tp trung vào phân tích chc năng nhim v, cơ cu t chc,
ngun nhân lc và các công tác qun tr ngun nhân lc ca Qu. Căn c trên s
phân tích thc trng đ tài đánh giá công tác thc hin, nêu lên mt làm đưc và
nhng tn ti trong quá trình phát trin ngun nhân lc ca Qu Dch v vin thông
công ích Vit Nam.
Chương 3: Các gii pháp phát trin ngun nhân lc cho Qu Dch v vin
thông công ích Vit Nam giai đon 2009 2015. Ni dung ca chương đưa ra
các gii pháp nhm phát trin ngun nhân lc cho Qu giai đon 2009 -2015. Các
gii pháp tp trung vào công tác đào to, tuyn dng, đánh giá thc hin công vic.