TÓM TẮT LUẬN VĂN
Vi mục đích đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực mobile, luận n trình bày
phương pháp tính toán động học thiết lập phương trình chuyển động của
robot di động bằng nh n. Những kết quả này rất cần thiết để giải quyết vấn
đề định vị điểu khiển. Luận văn sdụng phương pháp truy hồi, dùng ma trận
quay để tính toán động học mobile robot đi trên bề mặt phức tạp. Phương pp
này không sử dụng phép đạo hàm ma trận, do đó dễ thực hiện n c phương
pháp hiện thời. Đng thời lun n u phương pp pn tích đng học
phân loại mobile robot phẳng dựa trên hai ki niệm bậc di động bậc lái.
Ngoài ra, luận n đưa ra pơng pp điều khiển robot từ xa dùng ng nghệ
không dây WiFi thông qua việc thiết kế, chế tạo một mobile robot điều khiển từ
xa.
Các từ khóa : mobile robot, bánh lăn, động học, động lực học, điều khiển từ xa.