Trang 1
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
Đề tài : “Nghiên cu phương pháp ct kim loi bng tia nước áp sut cao có trn ht
mài”
Tác gi lun văn : Lê Duy Nam Khóa : 2009
Người hướng dn : PGS.TS. Tăng Huy
Ni dung tóm tt :
a) Lý do chn đề tài:
T bao đời nay con người đã biết khai thác năng lượng t nước để phc v cho
sinh hot và đời sng như vn chuyn g, ci giã go bng s
c nước để xây dng nhà
máy phát đin, thy li…Đặc bit vic s dng dòng tia nước có áp sut đã khi sinh
ra công ngh tia nước áp lc cao. T năm 1932 Công ngh tia nước áp sut cao
(TNASC) được bt đầu ng dng trong các ngành khai thác đá, khai thác than và đào
hm. T năm 1980 cùng vi s phát trin công ngh gia công bng tia như tia Laser,
tia la đin, tia Plasma, công ngh tia nước áp sut cao đã ch
ng minh được v trí
quan trng không th thay thế được trong nhiu ngành gia công. Công ngh tia nước
áp sut cao được ng dng trên hai lĩnh vc chính là làm sch và ct vt liu.
b) Mc đích nghiên cu ca lun văn, đối tượng, phm vi nghiên cu
Trong lĩnh vc làm sch, vi ưu thế v môi trường và nguyên liu sn có, phương
pháp làm sch thông dng trước đây như làm sch v
tàu trước khi sơn bng phương
pháp phun cát, x, đồng gây ô nhim môi trường và ngun nguyên liu đắt tin. Trong
lĩnh vc ct vt liu, nh nhng tính cht lý hc như ít sinh nhit khi gia công, không
gây tia la đin, không làm thay đổi cu trúc vt liu gia công, công ngh tia nước áp
sut cao đã tr thành phương pháp gia công không th thay thế được trong mt s lĩnh
vc công nghip như ct phá bom, ct d
bình cha xăng du, hóa cht có kh năng
gây cháy n. Đặc bit phương pháp ct bng TNASC còn có th gia công trong môi
trường dưới mt nước, nên đã được ng dng vào các lĩnh vc như :
- Thay thế, sa cha chân giàn khoan ngoài bin
- Sa cha, tháo d các chi tiết trong nhà máy đin ht nhân
- Sa cha, tháo d các công trình cu cng, đập dưới nước
Trang 2
- Sa cha, tháo d các đường cáp ngm vin thông và đường ng dn dưới
nước
c) Tóm tt cô đọng các ni dung chính và đóng góp mi ca tác gi :
Trong lun văn, tác gi đã trình bày :
- Tng hp các nghiên cu mi nht các kết qu v công ngh tia nước áp sut
cao trên thế gii
- Gii thiu và làm ch h thng thiết b hin
đại , công ngh trn ht mài có áp
kiu "Suspension", hin đang được nghiên cu phát trin trong các phòng thí
nghim ti Anh, Đức, Mng dng rng rãi trong các công trình ngoài
bin
- Xây dng mô hình thc nghim ct bng tia nước áp sut cao dưới nước
Phương pháp nghiên cu:
Tác gi đã chn phương pháp nghiên cu kết hp lý thuyết vi thc nghim
đảm bo được tính thng nht gia lý thuyế
t vi thc tin, đồng thi đây cũng là
phương pháp thích hp nht phù hp vi điu kin sn xut và nghiên cu..
d) Kết lun
Các thông s thí nghim chn trong bài hoàn toàn phù hp vi các công trình nghiên
cu hin nay trên thế gii và thiết b đủ hin đại. Công ngh trn ht mài có áp kiu
Suspension là mt trong nhng công ngh hin đại và đang được đặc bi
t phát trin ,
nghiên cu ng dng trong công nghip. Phương pháp này to ra năng sut ct ln so
vi phương pháp trn ht mài không áp đặc bit phương pháp này ng dng khi gia
công dưới nước vì có th thc hin được dưới độ sâu n.
Vi nhng điu kin thiết b và công ngh tiên tiến , đề tài đã đưa ra được nhng kết
quá thí nghim hu ích và đóng góp tr
c tiếp cho ngành công nghip nói chung và
ngành Du khí nói riêng ca nước nhà.
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2011
PGS. TS. Tăng Huy
Tác gi
Lê Duy Nam