TÓM TT NI DUNG CA ĐỀ TÀI
Tên đề tài: Áp dng h thng IIT ca hãng ABB cho dây chuyn sn xut
đin nhà máy nhit đin Ph Li I.
Hc viên: Nguyn Hi Hà
Người hướng dn: PGS.TS. Phm Thượng Hàn
Lun văn được trình bày thành 4 chương:
Chương 1: Gii thiu chung v nhà máy.
Ni dung chương này là gii thiu v qui trình công ngh ca nhà máy,
chu trình nhit trong nhà máy nhi
t ngưng hơi, gii thiu v lò hơi như cu to và
các thông s ca lò.
Chương 2: H thng HTC tng hp
Trong chương này gii thiu nhng vn đề lý thuyết cơ bn ca HTC tng
hp như các h thng CAMAC, h thng SCADA, h thng DCS, h thng thông
tin tích hp v đặc đim, chc năng và nhng ưu – nhược đ
im ca tng h thng.
Chương 3: H thng ABB - AC800F
Chương này tìm hiu, nghiên cu đặc đim, chc năng, cu hình phn
cng, phn mm h thng điu khin ABB- AC800F
Chương 4: H thng điu khin mc nước bao hơi và kết qu
Trong chương này nghiên cu h thng cung cp và lưu thông nước trong
lò hơi, h thng
điu khin nước cp, t đó thiết kế h thng điu khin mc nước
bao hơi và mô phng mc nước bao hơi trên phn mm ABB Industrial IT.