
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
--------------------------------------------------
Lê Duy Nam
NGHIÊN CU PHƯƠNG PHÁP CT KIM LOI BNG TIA NƯỚC ÁP
SUT CAO CÓ TRN HT MÀI
LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
CH TO MÁY
Hà Ni - 2011
LUN VĂN THC S KHOA HC
Lê Duy Nam Trang 1
LI CAM ĐOAN
---------------***---------------
“Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi, các s liu, kết qu
nghiên cu ca lun văn này chưa tng được công b mt công tnh nào khác
tôi không tham gia.”
Tác gi
Lê Duy Nam
LUN VĂN THC S KHOA HC
Lê Duy Nam Trang 2
MC LC
LI CAM ĐOAN.............................................................................................................. 1
MC LC ......................................................................................................................... 2
DANH MC CÁC BNG................................................................................................ 4
M ĐẦU............................................................................................................................ 6
1. Lý do chn đề tài ........................................................................................................... 6
2. Tính cp thiết ca đề tài................................................................................................. 6
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cu ......................................................................... 7
4. Ý nghĩa ca đề tài .......................................................................................................... 7
5. Cu trúc lun văn ........................................................................................................... 8
CHƯƠNG I : TNG QUAN V CÔNG NGH TIA NƯỚC ÁP SUT CAO .......... 9
1.1. Công ngh tia nước áp sut cao................................................................................ 9
1.1.1. Tia nước áp sut cao thun khiết ............................................................................. 11
1.1.2. Ct bng tia nước có ht mài (AWJC).................................................................... 15
1.1.2.1 Tia n
ước có trn ht mài không áp dng (Injektor) ............................................... 18
1.1.2.2. Tia nước trn ht mài có dng “huyn phù”......................................................... 19
1.1.2.3. So sánh tính năng gia hai phương pháp trn ht mài.......................................... 21
1.2. Công ngh ct bng tia nước áp sut cao dưới mt nước ...................................... 24
1.2.1. S hình thành TNASC trong không khí .................................................................. 24
1.2.2. Cu trúc ca dòng tia nước ASC trong lòng nước :.................................................. 25
1.3. Các thông s công ngh ca phương pháp ct bng TNASC ............................... 28
1.3.1. Các thông s nh hưởng đến quá trình to ra TNASC ............................................ 28
1.3.1.1 Áp sut .................................................................................................................. 28
1.3.1.2 Đường kính vòi phun ............................................................................................. 28
1.3.1.3 Kích thước vòi phun .............................................................................................. 29
1.3.1.4 Ht mài................................................................................................................... 30
1.3.1.5 Lưu lượng h
t mài : .............................................................................................. 31
1.3.2. Các thông s nh hưởng đến quá trình ct bng TNASC....................................... 31
1.3.2.1. Tc độ dch chuyn............................................................................................... 31
1.3.2.2. Khong cách ct.................................................................................................... 32
LUN VĂN THC S KHOA HC
Lê Duy Nam Trang 3
1.3.2.3. Góc ct .................................................................................................................. 32
1.3.2.4. Môi trường xung quanh ........................................................................................ 33
1.3.2.5. Vt liu ct, cht lượng vt liu ............................................................................ 33
1.4. Công ngh ct bng TNASC dưới nước ................................................................. 34
1.5. Kết lun...................................................................................................................... 35
CHƯƠNG II : THIT B THÍ NGHIM ...................................................................... 36
CÔNG NGH CT BNG TNASC DƯỚI NƯỚC ...................................................... 36
2.1. Chuyn động ht mài trong h thng ng dn....................................................... 36
2.2. H thng thiết b thí nghim .................................................................................... 38
2.2.1. Thiết b to áp .......................................................................................................... 39
2.2.2. H thng trn ........................................................................................................... 43
2.2.2.1. Bình trn h
t mài có áp......................................................................................... 44
2.2.2.2. B trn .................................................................................................................. 49
2.2.3. Thiết b gia công ...................................................................................................... 49
2.2.3.1. Bung to áp sut.................................................................................................. 49
2.2.3.2. Gá ct .................................................................................................................... 52
3.1. Chun b thiết b thí nghim:.................................................................................... 56
3.1.1. Thiết b to áp .......................................................................................................... 56
3.1.2.Thiết b trn: .............................................................................................................. 58
3.1.2.1 . Điu chnh lưu lượng ht mài ............................................................................... 58
3.1.2.2. Chn ht mài ......................................................................................................... 60
3.1.2.3. Kim tra vòi phun ................................................................................................. 64
3.1.3. H thng gia công..................................................................................................... 65
3.1.3.1. Bung to áp .......................................................................................................... 65
3.1.3.2. Gá ct ..................................................................................................................... 65
3.2. Chun b mu............................................................................................................. 66
3.3. Phương pháp đo , đánh giá kết qu ........................................................................ 67
3.4. Kết lu
n....................................................................................................................... 68
CHƯƠNG IV : KT LUN VÀ KIN NGH............................................................... 70
DANH MC TÀI LIU THAM KHO......................................................................... 72
LUN VĂN THC S KHOA HC
Lê Duy Nam Trang 4
DANH MC CÁC BNG
(H1.1) Sơ đồ phân loi tia nước áp sut cao..........................................................................9
(H1.2) Bng so sánh hot động ca các loi tia nước ASC ................................................10
(H1.3) Sơ đồ nguyên lý gia công bng tia nước áp sut cao ...............................................11
(H1.4) Sn phm được to hình nh TNASC......................................................................13
Bng 1.1. ng dng công ngh làm sch và bóc tách bng tia nước ..................................15
(H1.5) Nguyên lý gia công bng TNASC có trn ht mài ..................................................17
(H1.7) Phương pháp trn ht mài không áp ........................................................................18
(H1.9) Các phương pháp to tia nước ASC trn ht mài có áp...........................................19
(H1.10) Các nguyên tc trn ht mài dng huyn phù vào dòng tia chính..........................21
(H1.13) Dòng tia và phân chia vn t
c dòng tia trong môi trường nước.............................26
(H1.14) Dòng tia b xâm thc..............................................................................................27
(H1.19) nh hưởng ca vn tc ct đến chiu sâu rãnh ct ................................................32
(H2.1) Hình nh ht mài trong ng dn...............................................................................37
(H2.2) H thng thiết b thí nghim.....................................................................................39
(H2.3) Bơm cao áp hãng Hammelmann – CHLB Đức........................................................40
(H2.4) Bơm cao áp ca M..................................................................................................40
(H2.5) H thng trc khuu.................................................................................................41
(H2.6) Đầu bơm...................................................................................................................42
(H2.7) H thng gioăng không tiếp xúc ..............................................................................43
(H2.8) H thng trn ca thiết b thí nghim.......................................................................44
(H2.9) Bình nén trong ph
ương pháp trn ht mài có áp......................................................45
(H2.10) Dòng chuyn động ca ht mài khô trong bình cha đáy phng ...........................46
(H2.11) Vùng trng thái ht mài trong thùng cha..............................................................47
(H2.12) Ht mài tn đọng trong thùng cha đáy phng ......................................................48
(H2.13) Quan h gia h s cn và góc hp thành ca b trn...........................................49
(H2.14) Quan h tương ng gia độ sâu vi áp sut môi trường........................................50
(H2.15) Kết cu bung to áp..............................................................................................51
(H2.18) Sơ đồ h truyn dn gá ct .....................................................................................53
(H2.19) Đồ
ng h điu chnh hướng và tc độ ct................................................................54