Browsing by Advisor Bùi Khởi Đàm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 104987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Phú;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2008)

 • Trình bày các khái niệm trong lý thuyết rủi ro như: quá trình bồi thường, số lần bồi thường, quá trình bồi thường tổng thể và quá trình rủi ro trong tái bảo hiểm, quá trình dự trữ và vấn đề phá sản. Đồng thời đưa ra phương pháp đánh giá xác suất phá sản của một hệ thống và cách ước lượng xác suất phá sản.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Nêu một số khái niệm: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp mote-carlo tính xác suất rủi ro.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thúy Hồng;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2015)

 • Một số khái niệm cơ bản: không gian xác xuất, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích markov,...Các công thức tính xác suất rủi ro. Áp dụng phương pháp monte-carlo tính xác suất rủi ro.

 • 277360.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Chung;  Advisor : Bùi Khởi Đàm; Tống Đình Quỳ (2018)

 • Nghiên cứu bài toán tối ưu cho xác suất thiệt hại liên kết của công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, xây dựng công thức tính chính xác cho các xác suất thiệt hại liên kết. Ước lượng cho xác suất thiệt hại trong mô hình tái bảo hiểm bằng phương pháp martingale, phương pháp truy hồi.

 • 000000253687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Thiều Hồng Tứ;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2010)

 • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của mô hình logistic và mô hình phân tích phân biệt. Mô hình toán học cho việc cho điểm tín dụng và đi đến thực tiễn xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng và các tổ chức tài chính.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Duy Quang;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2015)

 • Nêu một số nội dung cơ bản về bài toán thiệt hại trong bảo hiểm, quá trình markov, quá trình martingale với thời gian rời rạc. Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên. Tính chính xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm.