Browsing by Advisor Chử Mạnh Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 311881.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đỗ Quang Đạt;  Advisor : Chử Mạnh Hưng (2018)

  • Tổng quan về vậtl iệu graphene ô xit dạng khử (rGO), vật liệu WO3, cảm biến khí trên cơ sở tổ hợp nano rGO/WO3, các phương pháp tổng hợp vật liệu tổ hợp nano rGO/WO3. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả khảo sát tính chất vật liệu, tính chất nhạy khí.

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Lê Thị Hồng;  Advisor : Chử Mạnh Hưng (2019)

  • Tổng quan kim loại chuyển tiếp Dichalogenides, molybdenum disulfide, các phương pháp tổng hợp và biến tính MoS2, cảm biến khí trên cơ sở MoS2. Thực nghiệm quy trình tổng hợp vật liệu nano Mó2 bằng phương pháp thủy nheiẹt, quy trình biến tính hạt nano Pt lên bề mặt cấu trúc nano MoS2 bằng phương pháp khử trực tiếp,....Kết quả nghiên cứu chế tạo và khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ chế tạo tới đặc tín...