Browsing by Advisor Tạ Ngọc Đôn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Linh;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn; Hoàng Trọng Yêm (2012)

 • Note 520 3 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MQTB họ MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh nung và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm làm quy trình cơ sở và làm đối chứng. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh không nung trên quy trình cơ sở và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu trong&...

 • 139963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Linh;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn; Hoàng Trọng Yêm (2012)

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MQTB họ MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh nung và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm làm quy trình cơ sở và làm đối chứng. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MSU-S trên cơ sở mầm zeolit X, MFI và BEA từ cao lanh không nung trên quy trình cơ sở và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu trong quá trình tổng hợp...

 • 139981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Lan Anh;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2012)

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh có sử dụng các phụ gia hữu cơ và xây dựng quy trình tổng hợp vật liệu nhằm đánh giá độ tin cậy của quy trình. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh có xử lý axit và không xử lý axit đánh giá các đặc trưng cấu trúc của vật liệu tổng hợp được. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật l...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trịnh Xuân Bái; Tạ Ngọc Đôn (2018)

 • Tổng quan vật liệu mao quản cơ kim, vật liệu mao quản cơ kim ZIF-8. Các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, của quá trình khuấy trộn giai đoạn kết tinh, của thời gian kết tinh, nhiệt độ kết tinh,...

 • 000000296692-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Ngọc;  Advisor : Trịnh Xuân Bái; Tạ Ngọc Đôn (2015)

 • Tổng quan về khung hữu cơ - kim loại (MOFs), giới thiệu về vật liệu ZIF-8. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật liệu. Kết cứu nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp ZIF-8, kết quả tổng hợp vật liệu ZIF-8.

 • 000000297075-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nghĩa;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2015)

 • Giới thiệu nguyên liệu vỏ trấu và metacaolanh, meso-zeolit Y, quá trình alkyl hóa hợp chất thơm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp vật liệu meso-zeolit Y từ tro trấu, một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp meso-zeolit Y từ tro trấu, hoạt tính xúc tác của meso zeolit Y trong phản ứng alkyl hóa.

 • 000000297130-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2016)

 • Giới thiệu về vật liệu mao quản trung bình, phân loại và phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình, xúc tác mese-zirconi sunfat hóa, biodiesel và nguyên liệu tổng hợp biodiesel. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tổng hợp xúc tác m-SZ sử dụng các loại chất tạo cấu trúc khác nhau, nghiên cứu các điều kiển ảnh hưởng đến cấu trúc xúc tác, giản đồ XRD góc rộng của xúc tác,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Thảo;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2006)

 • Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình, vật liệu cấu trúc lưỡng mao quan, giới thiệu một số phương pháp quan trọng đặc trưng cấu trúc vật liệu MQTB, giới thiệu về cao lanh. Các phương pháp thực nghiệm: chuẩn bị nguyên liệu và hoá chất, tổng hợp vật liệu Zeolit/MQTB, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Kết quả và thảo luận: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB chứa mầm Zeolit, tổng&#x...