Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 8963
 • Gt10.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Phạm Ngọc Nguyên (2004)

 • Giới thiệu các loại vật liệu. Nhiễu xạ tia X, nhiễu xạ từ điển, hiển vi điện tử quét, hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi đầu dò quét. Phổ điện tử quang tia X. Vi phân tích phân bằng mũi dò điện tử. Phổ điện tử Auger

 • Bg0000000011.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Tiêu Kim Cương (2004)

 • Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.

 • Bg0000000013.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Nguyễn Xuân Lạc; Phạm Hồng Hạnh (2004)

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.

 • 133955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2004)

 • Giới thiệu về Video số và chuẩn MPEG-4,các thành phần của chuẩn MPEG-4.Tìm hiểu MPEG-4 Visual và các đặc tả nội dung,mã hoá các khung hình chữ nhật,vùng có hình bất kỳ,video liên hoàn cấu trúc H.264 mô tả dòng cơ bản,mô tả chính,truyền tải H.264.Nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến cải thiện khả năng dự đoán dựa vào nội dung trong H264/AVC thiết kế và cài đặt một số giải thuật trong công nghệ nén video&...

 • 133956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Chí Dũng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

 • Các đối tượng trong lĩnh vực tương tác người máy,con người thị giác,thính giác,xúc giác,bộ nhớ của người cảm giác;máy tính tương tác người máy sử dụng tiếng nói;phát triển ứng dụng tiếng nói các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói chương trình trợ giúp lập trình pascal

 • 133958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Trung Dũng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về nhận dạng ký tự, nhận dạng tự động, (automatic identification), nhận dạng ký tự bằng quang học. Mạng nơron và nhận dạng ký tự, cấu trúc self-organizing và mạng nơron kohonen, ứng dụng mạng nơron kohonen vào nhận dạng ký tự, kết quả và đánh giá chương trình ứng dụng, thử nghiệm và những mặt hạn chế của phương pháp

 • 133953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : -;  Advisor : Nguyễn Hải Hà (2004)

 • Hệ thống xử lý ảnh,ma trận ảnh,mức xám tổng quan về hệ thống tạo ảnh siêu âm,tính chất vật lý của sóng siêu âm,hệ thống tạo ảnh,chất lượng ảnh siêu âm mode B.Xử lý ảnh siêu âm và các giải pháp giảm nhiễu đốm ảnh siêu âm mode B bằng máy tính.Xây dựng chương trình giảm nhiễu đốm,cải thiện ảnh mode B dùng bộ lọc homomosphic wiener

 • 133962.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Tấn;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2004)

 • Tổng quan thông tin đầy đủ và không chắc chắn, tri thức không hoàn chỉnh trong cơ sở dữ liệu quan hệ, Cơ sở dữ liệu xác xuất.

 • 129504.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Dưỡng;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2004)

 • Vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của Ion kim loại, quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2,cơ sở thực nghiệm các hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu.Đông học quá trình xúc tác oxy hoá Ind trong hệ w,sự hoạt động của hoạt tính xúc tác và nồng độ {H2O2}.trong hệ (2)