Browsing by Subject Đặc trưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
  • 000000296692-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Ngọc;  Advisor : Trịnh Xuân Bái; Tạ Ngọc Đôn (2015)

  • Tổng quan về khung hữu cơ - kim loại (MOFs), giới thiệu về vật liệu ZIF-8. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của vật liệu. Kết cứu nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp ZIF-8, kết quả tổng hợp vật liệu ZIF-8.

  • 000000297130-tt.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2016)

  • Giới thiệu về vật liệu mao quản trung bình, phân loại và phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình, xúc tác mese-zirconi sunfat hóa, biodiesel và nguyên liệu tổng hợp biodiesel. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tổng hợp xúc tác m-SZ sử dụng các loại chất tạo cấu trúc khác nhau, nghiên cứu các điều kiển ảnh hưởng đến cấu trúc xúc tác, giản đồ XRD góc rộng của xúc tác,...