Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Learning Object


 • Authors : Lê Quang (2008)

 • Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.

 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

 • Giới thiệu đại cương về hệ thống thông tin. Phân tích hệ thống về chức năng và hệ thống về dữ liệu. Thiết kế tổng thể, giao diện và kiểm soát, cơ sở dữ liệu và chương trình. Triển khai hệ thống. Mô hình hoá đối tượng và thiết kế hoá đối tượng.

 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

 • Giới thiệu thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm : Mô tả hiện trạng của nền kinh tế phần mềm và thực tiễn quản lý phần mềm để đưa ra sự chuyển dịch cần thiết đối với phần mềm được cải thiện về đầu tư. Những khuôn khổ của quản lý phần mềm : Mô tả các nguyên lý về xử lý và khuôn khổ cho việc quản lý phần mềm tiên tiến bao gồm : các pha về vòng đời, pha về chế tạ...

 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2008)

 • khái niệm,và kỹ năng cơ bản về kiểm thử phần mềm,qui trình quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng phần mềm. Cung cấp cho sinh viên công nghệ phần mềm có được kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử …. Và xây qui trình đảm bảo chất lượng phần mềm, giới thiệu tổn...

 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Hải;  Advisor : Tạ Cao Minh (2007)

 • Giới thiệu khái quát về động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu cùng các phương trình động học. Các phương pháp điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu sơ đồ điều khiển trực tiếp moment cho động cơ đồng bộ. Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ đồgn bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển trực tiếp moment

 • Learning Object


 • Authors : Lê Thị Thái (2009)

 • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

 • Book


 • Authors : Lương Ngọc Lợi (2008)

 • Giới thiệu lý thuyết cơ bản về cơ học chất lỏng và chất khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Tính chất cơ bản chất lỏng, chất khí ,tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và một số chuyên đề ứng dụng.