Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội
Authors: Hồ, Minh Nhật
Advisor: Đặng, Vũ Tùng
Keywords: Nguồn nhân lực; Hà Nội; Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích chất lượng nguồn nhân lực của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11041
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.