Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng phân tán với SNORT, Chukwa, Hadoop và Syslog-NG
Authors: Lê, Thanh Tuấn
Advisor: Trần, Hoàng Hải
Keywords: Dữ liệu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, hệ thống tập hợp dữ liệu chukwa, hệ thống tập hợp dữ liệu Syslog-NG, mô hình Mapreduce, hệ thống phân tán với Apache hadoop. Mô hình và kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11042
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.