Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đến năm 2025
Authors: Nguyễn, Văn Bắc
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Doanh nghiệp; Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích môi trường chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. Đề xuất chiến lược và giải pháp thực hiện.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11044
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.