Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng nhạy khí của vật liệu nano WO3 tổ hợp với các oxit kim loại (CuO, ZnO, Fe2O3)
Authors: Nguyễn Đắc Diện
Advisor: Đặng Đức Vượng
Nguyễn Đức Chiến
Keywords: Vật liệu nano; Oxit kim loại
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu nano WO3; các phương pháp chế tạo, đặc trưng nhạy khí vật liệu WO3 cấu trúc nano; cảm biến khí. Chế tạo hạt nano WO3, thanh nano WO3, thanh nano CuO, thanh nano Fe2O3, thanh micro ZnO/tấm nano ZnO. Tính chất nhạy khí của vật liệu nano WO3 thuần. Đặc tính nhạy khí của vật liệu tổ hợp nano WO3.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11363
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277275.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277275-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.