Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phun phủ nhiệt phân quay đầu phun và hỗ trợ siêu âm chế tạo các phần tử pin mặt trời họ Cux(In,Zn,Sn)Sy
Authors: Phạm Phi Hùng
Advisor: Võ Thạch Sơn
Nguyễn Tuyết Nga
Keywords: Pin mặt trời; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về pin mặt trời. Nghiên cứu phát triển phương pháp phun phủ nhiệt phân hỗ trợ siêu âm quay SSPD (Spray pyrolysis deposition). Lắng đọng các lớp chức năng sử dụng trong PMT màng mỏng cấu trúc Glass/ITO/ZnO/CdS/CuxIn(ZnSn)Sy/Metal bằng phương pháp SSPD. Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của PMT màng mỏng đa lớp cấu trúc ITO/ZnO:n/CdS/CuInS2/Me.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Vật lý - Mã số: 62520401
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11410
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277250.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277250-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.