Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO
Authors: Nguyễn Thị Thảo
Advisor: Vũ Ngọc Tước
Keywords: Vật liệu bán dẫn; Cấu trúc nano
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu và các cấu trúc nano bán dẫn thấp chiều. Cơ sở lý thuyết phiếm hàm mật độ và gần đúng liên kết chặt dựa trên DFT. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp mật độ thấp bằng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, từ trên xuống. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp kênh rỗng dưới dạng tam giác và thoi bằng phương pháp tiếp cận từ trên xuống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11429
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277313.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277313-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.