Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá các nguồn thải chính đổ vào sông cầu và tác động của chúng đến chất lượng nước
Authors: Lê Duy Hương
Advisor: Văn Diệu Hương
Keywords: Nước sông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vị trí địa lý, tự nhiên, loại hình kinh tế - xã hội thuộc lưu vực sông cầu. Hiện trạng các nguồn thải trên lưu vực sông cầu. Tác động của nguồn thải đến chất lượng nước sông cầu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11928
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312615.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312615-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.