Thông tin tài liệu


Title: Phân tích vi lượng mangan bằng phương pháp động học xúc tác
Authors: Vũ Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Keywords: Phân tích vi lượng; Động học; Xúc tác
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan tài liệu: Xúc tác phức bằng enzym là mô hình của xúc tác phức hoàn hảo, thành phần cấu tạo và cơ chế hoạt động của xúc tác phức, quá trình xúc tác phân hủy H2O2, quá trình xúc tác oxy hóa cơ chất bằng H2O2, mối quan hệ giữa quá trình catalaza và peroxydaza, ứng dụng trong phân tích vi lượng. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu: Lựa chọn các hệ xúc tác phức để nghiên cứu, giới thiệu sơ lược về các chất tham gia phản ứng, các phương pháp nghiên cứu, dụng cụ và các thiết bị nghiên cứu, phương pháp tiến hành nghiên cứu phản ứng peroxydaza. Kết quả và thảo luận: Sự tạo phức xúc tác trong hệ nghiên cứu, động học quá trình peroxydaza trong hệ, cơ chế của quá trình peroxyaza được xúc tác bằng phức, ứng dụng phân tích vi lượng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hóa phân tích
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1204
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253315.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.