Thông tin tài liệu


Title: Khám phá tri thức phục vụ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Authors: Phạm Thị Thu Hoài
Advisor: Nguyễn Nhật Quang
Keywords: Kinh doanh; Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan khai phá dữ liệu, mô tả dữ liệu cho việc khai phá, các mô hình khai phá. Phân tích bài toán về hiện trạng hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch khách hàng của Viettel, yêu cầu phát hiện tri thức và dự đoán. Nêu công cụ cài đặt và môi trường thử nghiệm, sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống, các thí nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13369
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105617.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.