Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng xúc tác AXETYL AXETONAT kim loại cho phản ứng oxi hóa sâu ETANOL và PHENOL
Authors: Đỗ Khánh Vân
Advisor: Hoàng Trọng Yêm
Vũ Đào Thắng
Keywords: Xúc tác; Oxi hóa
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xúc tác hóa các hợp chất hữu cơ, phản ứng xúc tác oxi hóa trên xúc tác trong xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại, phản ứng oxi hóa phenol và ancol. Nghiên cứu tìm hệ xúc tác hoạt tính cao cho phản ứng oxi hóa sâu phenol và các dẫn xuất hydrocacbon, đặc biệt là dẫn xuất chứa vòng benzen cho tổng hợp hữu cơ và xử lý chất độc hại.
Description: Luận án Tiến sỹ hóa học - Chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14363
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105115.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.