Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải có dầu dạng nhũ tương
Authors: Hoàng Tuấn Bằng
Advisor: Phạm Văn Thiêm
Nguyễn Minh Tuyển
Keywords: Nước thải; Xử lý
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về một số phương pháp xử lý nước thải nhiễm dầu, nhũ tương dầu / nước trong nước thải và các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định phá vỡ của nhũ tương dầu / nước; Phương pháp nghiên cứu về kích thước, thành phần, phân bố kích thước giọt, xác định thế Zeta của giọt dầu, cách xác định hàm lượng dầu trong nước thải, kế hoạch hóa thực nghiệm; Mục đích của đề tài là: Tìm hiểu các đặc tính của nhũ tương dầu / nước trong nước thải, sử dụng mô hình thống kê và vật lý để mô tả quá trình tách nhũ tương dầu trong nước thải bằng phương pháp cơ - hóa lý, đề xuất công nghệ thích hợp xử lý nước thải có dầu ở dạng nhũ tương. Đề tài có các nội dung: Xác định mức độ phân tán và điều kiện tồn tại của nhũ tương dầu / nước; Nghiên cứ ảnh hưởng của pH ion điện ly, nồng độ chất phá nhũ đến thế điện động Zeta; Xây dựng mô hình thống kê mô hình vật lý mô tả quá trình tách nhũ tương dầu / nước trong nước thải bằng các tác nhân phá nhũ; Xây dựng công nghệ xử lý hai bậc thích hợp cho việc xử lý nước thải nhũ tương dầu / nước
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14365
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105117.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.