Thông tin tài liệu


Title: Xúc tác đồng thể oxy hoá khử bằng phức chất của ion các kim loại chuyển tiếp
Authors: Vũ Thị Kim Loan
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Ngô Kim Định
Keywords: Phức chất; Oxy hoá; Xúc tác
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xúc tác phức, xúc tác phân huỷ nước bằng phức đơn nhân, xúc tác oxy hoá-khử các hợp chất hữu cơ bằng phức đơn nhân, đa nhân. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình Catalaza, Peroxydaza trong các hệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau: cấu trúc electron, các đặc trưng hóa lý, cấu tạo phân tử, bản chất liên kết hóa học, nồng độ của các chất , pH dung dịch đến sự tạo thành XTP, phức trung gian hoạt động, tốc độ và cơ chế của các phản ứng catalaza, perexydaza trong các hệ xúc tác được chọn. Xác định cấu tạo, thành phần, độ bền, hoạt tính và độ chọn lọc của các dạng XTP được tạo thành giữa các ion kim loại chuyển tiếp (KLCT) M2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ với hỗn hợp ligan HL- và HCO3-; Phát hiện sự tạo thành và phân hủy phức trung gian hoạt động peroxo của XTP với H2O2, sự phát sinh và hủy diệt gốc tự do OH, các trạng thái hóa trị trung gian của ion KLCT ở dạng phức chất, chu trình oxi hóa khử thuận nghịch trong các phản ứng catalaza và peroxydaza.Thiết lập các qui luật động học, cơ chế và các điều kiện tối ưu của các phản ứng catalaza và peroxydaza trong mỗi hệ xúc tác.
Description: Luận án Tiến sỹ hoá học - Chuyên ngành Hoá lý thuyết và Hoá lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14372
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 101125.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 2,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.