Thông tin tài liệu


Title: Ước lượng và tính xác suất thiệt hại trong một số mô hình bảo hiểm
Authors: Phùng Duy Quang
Advisor: Bùi Khởi Đàm
Keywords: Xác suất thống kê; Bảo hiểm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu một số nội dung cơ bản về bài toán thiệt hại trong bảo hiểm, quá trình markov, quá trình martingale với thời gian rời rạc. Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên. Tính chính xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Toán học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14739
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277097.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277097-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.