Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng phương pháp xác suất thống kê dự báo đồ thị phụ tải khi có xét đến yếu tố thời tiết và tỷ trọng các ngành trong nền kinh tế quốc dân
Authors: Mai Văn Ngọc
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Hệ thống điện; Xác suất thống kê
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phụ tải điện, cơ sở lý thuyết của dự báo, tầm quan trọng của dự báo phụ tải điện. Các phương pháp dự báo phụ tải điện. Phương pháp độ nhạy thời tiết trong dự báo ngắn hạn đồ thị phụ tải điện. Ứng dụng phương pháp xác suất thống kê, phương pháp độ nhạy thời tiết trong dự báo phụ tải ngắn hạn tại huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14773
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310477.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310477-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 131,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.