Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và một số tính chất của màng nhạy Ion họ Nasicon
Authors: Nguyễn Tuyết Nga
Advisor: Võ Thạch Sơn
Trần Kim Lan
Keywords: Vật liệu Nasicon; Luận án
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về vật liệu Nasicon, nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu Nasicon. Nghiên cứu hệ Nasicon/ chất lỏng và Nasicon/ chất rắn chế tạo thử nghiệm cảm biến lọc lựa Ion Na+ trên cơ sở vật liệu Nasicon
Description: Luận án tiến sĩ vật lý - Chuyên ngành Vật lý thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14778
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130399.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.