Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất đặc trưng của vải lụa tơ tằm Việt Nam và ảnh hưởng của các thông số công nghệ dệt tới độ dạt của vải
Authors: Nguyễn Sỹ Phương
Advisor: Lê Hữu Chiến
Nguyễn Văn Thuấn
Keywords: 6C9.247
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu nghiên cứu tính chất đặc trưng cảm giác sờ tay của vải lụa tơ tằm Việt Nam, sự ảnh hưởng của các thông số trong quá trình dệt vải: nguyên liệu sợi, các thông số công nghệ thiết bị dệt tới độ dạt của vải lụa tơ tằm. Xác định các thông số mắc máy dệt tối ưu trên quan điểm để độ dạt vải thấp nhất. ZTriển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14783
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130404.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.