Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc trưng của quá trình cắt gọt khi tiện năng xuất cao dùng lượng chạy dao lớn
Authors: Lưu Quang Huy
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Nguyễn Viết Tiếp
Keywords: Cắt gọt; Năng suất
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu quá trình cắt gọt khi tiện. Khả năng cắt gọt của dao tiện khi dùng lượng chạy dao lớn. Các hệ thống đo và phương pháp thực nghiệm sử dụng cho nghiên cứu về đặc trưng quá trình tạo phôi, nhiệt cắt và lực cắt. Đặc trưng của quá trình tạo phôi khi cắt gọt dùng kiểu dao tiện LCDL. Đặc trưng nhiệt cắt và lực cắt khi tiện năng suất cao dùng LCDL, ứng dụng công nghệ tiện năng suất cao dùng LCDL và thự ctiễn sản xuất.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14791
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130412.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.