Thông tin tài liệu


Title: Developpment des Biocapteus Electrochimiques a Base de tyrosinase Pour la Delection des Polluants Organiques en Phase Aqueuse (Phát triển các cảm biến sinh học điện hoá trên cơ sở tyrosinase để phát hiện chất ô nhiễm hữu cơ trong nước)
Authors: Mai Anh Tuấn
Keywords: Cảm biến sinh học
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu phát triển hai loại cảm biến sinh học dựa trên cơ sở cảm biến nhạy ion hiệu ứng trường(ISFET) và vi điện cực nhằm phát hiện thuốc trừ sâu và các dẫn xuất chứa phenol trong nước, các cảm biến được chế tạo viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu ITIMS, ĐHBK Hà nội, đặc biệt là quá trình chế tạo ISFET sử dụng và công nghệ SOG.
Description: Luận án tiến sỹ hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14798
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130420.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.