Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện quá trình tổ chức và quản lý hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại các doanh nghiệp bia ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Tú
Advisor: Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Viết Lâm
Keywords: Doanh nghiệp; Quản lý; Tổ chức
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận về tổ chức và quản lý hoạt động xúc tiến hốn hợp trong kinh doanh. Phân tích thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp bia của Việt Nam.
Description: Luận án tiến sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Tổ chức và quản lý sản xuất
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14807
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130434.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.