Thông tin tài liệu


Title: Thông minh hóa cảm biến đo lường trên cơ sở mạng nơron nhân tạo
Authors: Cao Minh Quyền
Advisor: Phạm Thượng Hàn
Nguyễn Quang Hoan
Keywords: Cảm biến; Đo lường
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cảm biến. Cơ sở lý thuyết mạng nơron nhân tạo (MNN). Cấu trúc của cảm biến đo lường ứng dụng mạng no ron nhân tạo. ứng dụng MNN để thông minh hoá cảm biến đo lường.
Description: Luận văn tiến sỹ kỹ thuật Chuyên ngành Kỹ thuật đo điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14815
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130442.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.