Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất nhiệt vật lý của một số vật liệu dệt trong nước đến kết cấu quần áo ấm trong điều kiện khí hậu Việt Nam
Authors: Lã Thị Ngọc Anh
Advisor: Trần Bích Hoàn
Đặng Quốc Phú
Keywords: Vải; Vật liệu dệt
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu các tính chất nhiệt- vật lý của vải và quần áo, đặc trưng quá trình truyền nhiệt - truyền ẩm qua quần áo. Mô hình hoá quá trình truyền nhiệt và xây dựng mô hình thực nghiệm xác định hệ số truyền của vải qua quần áo. Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết ảnh hưởng của một số yếu tố đến đặc trưng truyền nhiệt truyền ẩm của quần áo.
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành công nghệ dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14820
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139860.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.