Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, điều chế xúc tác cracking trên cơ sở điều chế zeolity
Authors: Phạm Trường Sơn
Advisor: Lê văn Hiếu
Đào Văn Tường
Keywords: Xúc tác craking
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết của quá trình cracking xúc tác. Xúc tác cho quá trình cracking xúc tác. Nghiên cứu thực nghiệm : Tổng hợp zeolit và biến tính zeolit, các phương pháp xử lý chất mang và điều chế xúc tác, phương pháp hoá lý đánh giá các tính chất và đặc trưng của xúc tác và đánh giá dộ chọn lọc và hoạt tính của xúc tác. Kết quả và thảo luận về tổng hợp zeolitty, biến tính của zeolity thành siêu bền USY, chất xúc tiến, chất nền, khảo sát đánh giá hoạt tính xúc tác trên phản ứng craking, xúc tác có chất xúc tiến ALPO...
Description: Luận án tiến sỹ Hoá học - Chuyên ngành Hoá dầu và xúc tác hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14823
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139863.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.