Thông tin tài liệu


Title: Tính toán dao động uốn của dầm liên tục và tấm trực hướng hình chữ nhật chịu tác dụng của nhiều vật thể di động
Authors: Nguyễn Minh Phương
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Dao động uốn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tính toán dao động uốn của dầm liên tục thiết diện không đổi chịu tác dụng của nhiều vật thể di động bằng phương pháp Ritz và chịu tác dụng của nhiều vật thể di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tính toán dao động uốn của cầu dây văng nhiều nhịp chịu tác dụng của hoạt tải khai thác và tính toán dao động uốn của tấm trục hướng hình chữ nhật chịu tác dụng của nhiều vật thể di động bằng phương pháp Ritz
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14826
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139866.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.