Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel thân thiện môi trường từ dầu thực vật trên xúc tác dị thể
Authors: Nguyễn Văn Thanh
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Đào Văn Tường
Keywords: Biodiesel; Dầu thực vật
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diezel, Biodiesel. Các phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm: Chế tạo xúc tác, phương pháp đánh giá chất lượng xúc tác, xác định một số chỉ tiêu chất lượng của dầu thực vật, tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa trên xúc tác dị thẻ và một số phương pháp đánh giá chất lượng của Biodiesel. Kết quả và thảo luận : Lựa chọn nguyên liệu, Chế tạo xúc tác dị thể, Tổng hợp Biodiesel từ dầu bông trên xúc tác dị thể và xác định các chỉ tiêu chất lượng của Biodiesel tổng hợp được từ dầu bông.
Description: Luận án tiến sỹ Hoá học - Chuyên ngành : Hoá dầu và xúc tác hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14828
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139868.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.