Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận và xác định đặc tính của beta - Galactosiza từ một số chủng nấm mốc Aspergillus sp và ứng dụng để sản xuất galactooligosaccarrit
Authors: Bùi Thị Hải Hoà
Advisor: Đặng Thị Thu
Nguyễn Văn Cách
Keywords: Aspergillus; Nấm mốc
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu thu nhận, tinh chế và xác định đặc tính beta - Galactosiza từ nấm mốc Aspergillus sp. Tách dòng gen mã hoá sinh tổng hợpbeta - Galactosiza từ nấm mốc Aspergillus sp. Đề xuất được qui trình sản xuất galactooligosaccarrit sử dụng beta - Galactosiza
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14833
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139876-TT.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 954,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.