Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sức căng sợi để nâng cao chất lượng búp sợi và hiệu suất máy quấn ống
Authors: Giần Thị Thu Hường
Advisor: Trần Minh Nam
Nguyễn Ngọc Chính
Keywords: Dệt may; Sợi
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng của các thông số công nghệ thường xuyên phải điều chỉnh đến sức căng sợi khi quấn ống và sức căng của sợi đến một số chỉ tiêu chất lượng búp sợi và hiệu suất máy quấn ống. Các giải pháp tự dộng điều tiết sức căng sợi dây để nâng cao chất lượng búp sợi và hiệu suất máy quấn ống.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14834
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139877.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.